ශ්‍රී ලංකාව

2020 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ නම නොමැති නම් දැනුම් දෙන්න

ඔබ වයස අවුරුදු 18 ඉක්මවූ ඡන්ද හිමියෙකු වීමට සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් 2020 වර්ෂයට අදාල ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ තම නම තිබේදැයි ස්ථිර පදිංචිය සහිත ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වෙතින් හෝ www.election.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් පරීක්ෂා කර තහවුරු කරගන්නා ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දන්වා සිටියි.

අදාල නාම ලේඛනයේ තම නම සඳහන්ව නැතිනම් ජනවාරි 19 වනදාට ප්‍රථම 0112860034 යන දුරකථන අංකය අමතා දැනුම් දෙන ලෙස කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙයි.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button