ශ්‍රී ලංකාව

පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා නව නිපැයුම්කරුවන්ට අවස්ථාව

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම සහ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය එක්ව පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා උනන්දුවක් දක්වන නව නිපැයුම්කරුවන් හට ඒ සඳහා අවස්ථාවන් ලබාදීමට අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙයි.

ඒ අනුව ඔබ පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා නව නිර්මාණයන් සතු හෝ නව නිර්මාණයක් නිපදවීමට අදහසක් ඇත්තෙකු නම් ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම සමඟ එක්ව එය යථාර්ථයක් කරගැනීමට මග විවර කරගත හැකිය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය පිලිබඳ වැඩි විස්තර දුරකථන අංක 0112676650, Whatsapp – 0702352685 සහ [email protected] යන ක්‍රම ඔස්සේ විමසිය හැකිය.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය – insideaccess.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button