ක්‍රීඩා

දකුණු පළාතේ ක්‍රීඩාංගණ රැසක් නවීකරණය කිරීමට පියවර

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂගේ ඉල්ලීම මත දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර විලි ගමගේ විසින් දකුණු පළාත තුළ ඇති සියලුම ප්‍රාදේශීය සභා හා නගර සභා බල ප්‍රදේශවල ඇති ක්‍රීඩාංගණ නවීකරණය සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව දකුණු පළාතේ ඇති එම එක් ක්‍රීඩාංගණයක් නවීකරණය සඳහා රුපියල් මිලියනයක මුදලක් ලබාදීමට තීරණය වී ඇති අතර එම ක්‍රීඩාංගණ නවීකරණයට ප්‍රදේශයේ යෞවන සමාජ වල සහාය ලබාගැනීමට ද අපේක්ෂා කරයි.

මේ වෙනුවෙන් වැයවන මුදල් දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර විලි ගමගේ මේ වනවිටත් වෙන්කර ඇති අතර ඇතැම් ක්‍රීඩාංගණ නවීකරණය සඳහා තාක්ෂණික සහාය අවශ්‍ය නම් අදාළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ හෝ නගර සභාවේ සහාය ලබාගන්නා ලෙසට ද නාමල් රාජපක්ෂ දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මෙම වැඩ පිළිවෙළ මගින් දකුණු පළාතේ පදිංචි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ගේ දක්ෂතා වර්ධනය කිරීමට දායකත්වයක් ලබාගැනීම මෙන්ම පළාතේ තරුණ සහ වැඩිහිටි පිරිස් සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයාදී ඔවුන් නිරෝගි පුරවැසියන් කිරීම අපේක්ෂාව වේ.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button